[1]
จันทร์ศรีมา ว., ศิริสว่าง ว., และ จิตรวิจารณ์ ช., “การศึกษาการป้องกันและควบคุมโรคที่เกิดจากการขาดสารไอโอดีน ของนักเรียนในอำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่”, ว.พิฆเนศวร์, ปี 9, ฉบับที่ 2, น. 7–17, ก.ค. 2013.