[1]
กันทะโย ว., ณ เชียงใหม่ ณ., และ ศิริสว่าง ว., “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกของประชาชน ในเขตตำบลท่าเดื่อ อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่”, ว.พิฆเนศวร์, ปี 9, ฉบับที่ 2, น. 63–79, ก.ค. 2013.