[1]
จิตต์จรัส ศ. และ ปุณยบุรณะ อ., “แนวปฏิบัติเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงานและความพึงพอใจของพนักงานมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์”, ว.พิฆเนศวร์, ปี 10, ฉบับที่ 1, น. 1–12, ต.ค. 2017.