[1]
อินต๊ะ ณ., ณ เชียงใหม่ ณ., และ คำชัย ท., “ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกของประชาชน ตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่”, ว.พิฆเนศวร์, ปี 10, ฉบับที่ 1, น. 37–47, ต.ค. 2017.