[1]
ชิดทอง พ. และ โฆสิโต ป., “บทบาทของอาจารย์ในการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สำหรับบัณฑิตไทย”, ว.พิฆเนศวร์, ปี 13, ฉบับที่ 1, น. 1–11, มิ.ย. 2017.