[1]
ศรีประพันธ์ อ., รวมเจริญ พ., และ จันทรจิตร ช., “การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การเรียนรู้เรื่องสาร ผ่านยางพารา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6”, ว.พิฆเนศวร์, ปี 10, ฉบับที่ 2, น. 1–14, ธ.ค. 2014.