[1]
ปิยะประภาพันธ์ ส., อุทุมพร น., และ ศักดิ์รุ่งพงศากุล ศ., “การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน บนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต วิชาการเขียนโปรแกรม ด้วยภาษาซีเบื้องต้น ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4”, ว.พิฆเนศวร์, ปี 10, ฉบับที่ 2, น. 15–24, ธ.ค. 2014.