[1]
อำไพฤทธิ์ พ., พรหมศิริ ส., และ เสนาสวัสดิ์ ส., “การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียวิชาชีววิทยา เรื่อง อนุกรมวิธาน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6”, ว.พิฆเนศวร์, ปี 10, ฉบับที่ 2, น. 39–50, ธ.ค. 2014.