[1]
โนพวน ร., ชมภูคำ ว., และ แก้วศิริ ส., “การสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4”, ว.พิฆเนศวร์, ปี 10, ฉบับที่ 2, น. 143–156, ธ.ค. 2014.