[1]
ติดทะ ภ. และ จันทรปัญญา พ., “ความต้องการพัฒนาสมรรถนะครูโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกลุ่มดอยอ่างขาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 จังหวัดเชียงใหม่”, ว.พิฆเนศวร์, ปี 11, ฉบับที่ 1, น. 55–67, มิ.ย. 2015.