[1]
ทองพฤกษ์ อ., วิชาลัย อ., และ เครือคำอ้าย ว., “การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้กิจกรรมเรียนรู้ตามทฤษฏี การสร้างความรู้ด้วยตนเองกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนวัดบวกครกเหนือ จังหวัดเชียงใหม่”, ว.พิฆเนศวร์, ปี 11, ฉบับที่ 1, น. 77–85, มิ.ย. 2015.