[1]
ต๊ะลิสังวาลย์ น., แก้วศิริ ส., และ อินทะยะ ย., “การพัฒนาพฤติกรรมการทำงานเป็นกลุ่มโดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมหน่วยการเรียนรู้ เรื่อง ต้นข้าวปลายนา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านหล่ายท่า อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน”, ว.พิฆเนศวร์, ปี 11, ฉบับที่ 1, น. 87–98, มิ.ย. 2015.