[1]
สุขสีทอง ณ., “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความรู้เรื่องการตรวจวัดคุณภาพน้ำเบื้องต้นของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเขตรับผิดขอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสะลวงนอก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่”, ว.พิฆเนศวร์, ปี 11, ฉบับที่ 2, น. 1–12, ธ.ค. 2015.