[1]
ไชยบุตร ว., อินทะยะ ย., และ อินตุ่น ศ., “การจัดการเรียนรู้แบบเอ็กซ์พลิซิทเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์การอ่านสะกดคำของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านโม่งหลวง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่”, ว.พิฆเนศวร์, ปี 11, ฉบับที่ 2, น. 50–64, ธ.ค. 2015.