[1]
ไชยเลิศ ศ. และ มณีโกศล ช., “ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน”, ว.พิฆเนศวร์, ปี 11, ฉบับที่ 2, น. 86–99, ธ.ค. 2015.