[1]
ใจไฝ่ ป., “การพัฒนารูปแบบการประยุกต์ใช้แนวคิดนิเวศวิทยาเชิงพุทธเพื่อวิถีชีวิตที่ยั่งยืน”, ว.พิฆเนศวร์, ปี 11, ฉบับที่ 2, น. 169–187, ธ.ค. 2015.