[1]
ปิยธมฺโม ว., คุตฺตสีโล ด., อินทนนท์ ว., และ ปันธิยะ พ., “ศักยภาพการบรรลุธรรมของปฏิสนธิวิญญาณสัตว์ในพระพุทธศาสนา”, ว.พิฆเนศวร์, ปี 12, ฉบับที่ 1, น. 57–71, มิ.ย. 2016.