[1]
เหลืออรุณ ว., ติรกานันท์ ส., และ พันธุ์ไทย บ., “การศึกษาเปรียบเทียบความสามารถในการเอาชนะอุปสรรค ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สังกัดกรุงเทพมหานคร ที่มีรูปแบบการอบรมเลี้ยงดูต่างกัน”, ว.พิฆเนศวร์, ปี 12, ฉบับที่ 1, น. 87–101, มิ.ย. 2016.