[1]
แก้วศิริ ส., “การใช้กระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือกันพัฒนาความสามารถในการดำเนินการงานวิจัยในชั้นเรียน ของนักศึกษา ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่”, ว.พิฆเนศวร์, ปี 12, ฉบับที่ 1, น. 115–135, มิ.ย. 2016.