[1]
คำยอง จ., อินทะยะ ย., และ ภู่วิภาดาวรรธน์ ผ., “การพัฒนาการอ่านเพื่อความเข้าใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อย โดยใช้กิจกรรมแผนผังความคิด”, ว.พิฆเนศวร์, ปี 12, ฉบับที่ 2, น. 29–41, ธ.ค. 2016.