[1]
คำปลิว ว., ฉัตรรุ่งเรือง บ., และ ธาราพิทักษ์วงศ์ ศ., “ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวแบบผจญภัยของนักท่องเที่ยวชาวไทย และชาวต่างชาติในจังหวัดเชียงใหม่”, ว.พิฆเนศวร์, ปี 12, ฉบับที่ 2, น. 139–148, ธ.ค. 2016.