[1]
สุดดี อ. และ จันทร์เอี่ยม ว., “ความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาคเหนือตอนบนในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน”, ว.พิฆเนศวร์, ปี 12, ฉบับที่ 2, น. 161–172, ธ.ค. 2016.