ปลั่งกลาง ช., มีมาก ฐ., และ อุดมศรี ช. “การบริหารงานบุคคลของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ในจังหวัดนครราชสีมา”. พิฆเนศวร์สาร, ปี 9, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2013, น. 55-66, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/pikanasan/article/view/100392.