มาชุมแสง อ., มีมาก ฐ., และ อุดมศรี ช. “พฤติกรรมและความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดของปุ๋ยเคมีของเกษตรกรไร่มันสำปะหลังในจังหวัดนครราชสีมา”. พิฆเนศวร์สาร, ปี 9, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2013, น. 97-109, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/pikanasan/article/view/100397.