ดินฟ้า พ. “ประเพณีแห่เจ้าพ่อ-เจ้าแม่ปากน้ำโพกับผลที่มีต่อการดำรงชีวิตของชาวไทยเชื้อสายจีนตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์”. พิฆเนศวร์สาร, ปี 9, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2013, น. 129-42, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/pikanasan/article/view/100402.