คุณประดิษฐ์ ท., นุ่มมีศรี ส., และ เขาดี ว. “การวิจัยแบบมีส่วนร่วมเพื่อการจัดการทรัพยากรน้ำในลุ่มน้ำแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน”. พิฆเนศวร์สาร, ปี 8, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2012, น. 49-65, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/pikanasan/article/view/100573.