สำราญ ช. “การสร้างหนังสือเสริมประสบการณ์ภาษาและวัฒนธรรมไทยเรื่อง ประเพณีสำคัญของไทย สำหรับชาวต่างประเทศที่มีพื้นความรู้ภาษาไทยในระดับ เกรด 6 - 8 ของโรงเรียนนานาชาติ”. พิฆเนศวร์สาร, ปี 8, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2012, น. 9-16, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/pikanasan/article/view/100589.