คณะนัย พ. “การปรับเปลี่ยนบทบาทและหน้าที่เพื่อการดำรงอยู่ของซอท่ามกลางบริบทของสังคม ที่เปลี่ยนแปลง : กรณีศึกษาคณะซออำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่”. พิฆเนศวร์สาร, ปี 8, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2012, น. 25-32, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/pikanasan/article/view/100592.