หน่อหล้า เ. “คำยืมภาษาจีนในภาษาไทลื้อสิบสองปันนาปัจจุบัน”. พิฆเนศวร์สาร, ปี 8, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2012, น. 43-50, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/pikanasan/article/view/100594.