แสนคำ ศ. “การศึกษาคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเพื่อความสำเร็จของธุรกิจในจังหวัดเชียงราย”. พิฆเนศวร์สาร, ปี 8, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2012, น. 93-100, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/pikanasan/article/view/100609.