ผิวอ่อน ช., และ ครุฑเมือง ส. “การวิเคราะห์ศฤงคารรสที่ปรากฏในบทละครเรื่องอิเหนา พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย”. พิฆเนศวร์สาร, ปี 13, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2017, น. 1-17, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/pikanasan/article/view/101282.