สินลา เ., สังฆพินิต พ., จันทร์แรง เ., และ โคตรสุโพธิ์ พ. “กระบวนการยุติธรรมของข้าราชการครูกับกฎนิคหกรรมที่ใช้กับพระสงฆ์ ที่ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา”. พิฆเนศวร์สาร, ปี 13, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2017, น. 31-41, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/pikanasan/article/view/107588.