ปิยนนทศิลป์ ว. “ความเหมาะสมในการเปิดด่านจุดผ่านแดนถาวรไทย-เมียนมา บ้านห้วยต้นนุ่น อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน”. พิฆเนศวร์สาร, ปี 13, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2017, น. 93-107, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/pikanasan/article/view/107594.