อินหวัน ส., สัตโยภาส ส., และ จันต๊ะ ร. “A Study of Structure and Function of the Beliefs and Ritual Respecting to Chao Luang Kham Dang in Chiang Dao District, Chiang Mai Province”. พิฆเนศวร์สาร, ปี 12, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2017, น. 73-86, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/pikanasan/article/view/110178.