ผาคำ ป. “การอ่านจับใจความสำคัญที่ใช้ในชีวิตประจำวันโดยใช้ชุดแบบฝึกทักษะการอ่าน”. พิฆเนศวร์สาร, ปี 14, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2018, น. 77-88, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/pikanasan/article/view/117939.