รินปัญโญ อ., พูลพิพัฒน์ น., และ พันชนะ ก. “วัจนภาษาคำสอนในวรรณคดีไทย เรื่อง พระอภัยมณี”. พิฆเนศวร์สาร, ปี 15, ฉบับที่ 2, พฤศจิกายน 2019, น. 55-68, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/pikanasan/article/view/121680.