ทิพย์เดช บ., ครุฑเมือง ส., และ วิวัฒนเศรษฐ์ เ. “คนชายขอบในสารคดีของอรสม สุทธิสาคร:: กรณีศึกษาอุดมการณ์ วิถีปฏิบัติทางวาทกรรมและสังคมวัฒนธรรม”. พิฆเนศวร์สาร, ปี 14, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2018, น. 49-62, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/pikanasan/article/view/131541.