แก่นจันทร์ ว., ครุฑเมือง ส., และ วิวัฒนเศรษฐ์ เ. “วาทกรรมความรุนแรงในนิทานพื้นบ้านล้านนา”. พิฆเนศวร์สาร, ปี 14, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2018, น. 63-83, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/pikanasan/article/view/131547.