กุลรินทร์ ป., พูลพิพัฒน์ น., และ พลมณี ศ. “การสร้างภาพลักษณ์สตรีในนวนิยายไทยที่ได้รับรางวัลใน พ.ศ.2550-2559”. พิฆเนศวร์สาร, ปี 14, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2018, น. 123-3, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/pikanasan/article/view/131556.