แกล้วทนงค์ เ., วงษ์ทอง ล., และ นันทเพ็ชร ก. “การนำแผนยุทธศาสตร์ทางการศึกษาไปปฏิบัติเพื่อความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนของโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยา”. พิฆเนศวร์สาร, ปี 14, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2018, น. 149-65, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/pikanasan/article/view/131568.