กุณาวงศ์ ธ., มณีกุล จ., และ วรรณไพศาล เ. “มโนทัศน์โลกศึกษาของครูในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่”. พิฆเนศวร์สาร, ปี 14, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2018, น. 167-76, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/pikanasan/article/view/131577.