โชติการ ส., อุทธโยธา ส., และ วิชาอัครวิทย์ จ. “การบริหารจัดการศูนย์บริการสนับสนุนนักเรียนนักศึกษาพิการ วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่”. พิฆเนศวร์สาร, ปี 14, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2018, น. 193-04, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/pikanasan/article/view/131602.