บุตรแก้ว ว., วิชาอัครวิทย์ จ., และ อุทธโยธา ส. “การบริหารจัดการของบริษัท วี แอนด์ วี คอนสตรัคชั่น เอ็นจิเนียริ่ง ซีซเท็ม จำกัด ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”. พิฆเนศวร์สาร, ปี 14, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2018, น. 205-1, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/pikanasan/article/view/131613.