ยศรุ่งโรจน์ เ., และ จันทร์นวล ณ. “โครงการพัฒนาโดยองค์กรภาครัฐกับวัฒนธรรมชนเผ่ากะเหรี่ยง”. พิฆเนศวร์สาร, ปี 14, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2018, น. 217-30, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/pikanasan/article/view/131620.