อินสาร ศ., ตุ่นแก้ว ส., อุปปินใจ ส., และ เวชชะ ป. “รูปแบบการบริหารและจัดการเครือข่ายการศึกษาที่มีประสิทธิภาพของมหาวิชชาลัยพุทธเศรษฐศาสตร์ (ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน) เพื่อการสืบศิลป์แผ่นดินล้านนา”. พิฆเนศวร์สาร, ปี 15, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2019, น. 123-37, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/pikanasan/article/view/161010.