เสือหัน อ. “แนวปฏิบัติที่ดีด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการของสถานประกอบกิจการยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ในประเทศไทย”. พิฆเนศวร์สาร, ปี 15, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2019, น. 151-66, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/pikanasan/article/view/174121.