เอื้อไตรรัตน์ ร., และ ศรจิตติ น. “การวิเคราะห์ข้อผิดพลาดในการเขียนภาษาไทยของนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ”. พิฆเนศวร์สาร, ปี 15, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2019, น. 87-100, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/pikanasan/article/view/175185.