ซื่อเกียรติขจร ร., พูลพิพัฒน์ น., และ สัตโยภาส ส. “การศึกษาวัจนกรรมที่ปรากฏในบทสนทนาของชาวต่างประเทศที่ฝึกพูดภาษาไทย”. พิฆเนศวร์สาร, ปี 15, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2019, น. 11-18, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/pikanasan/article/view/181687.