ยอดแก้ว เ., พูลพิพัฒน์ น., และ พลมณี ศ. “อัตลักษณ์ของคนล้านนาจากบทเพลงลูกทุ่งคำเมืองที่ขับร้องโดย อบเชย เวียงพิงค์”. พิฆเนศวร์สาร, ปี 15, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2019, น. 19-30, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/pikanasan/article/view/194265.