แดงไฟ ป., พูลพิพัฒน์ น., และ พลมณี ศ. “หลักธรรมและกลวิธีการใช้ภาษาในคอลัมน์ ‘จุดไฟในใจคน’ ของหลวงพี่น้ำฝน”. พิฆเนศวร์สาร, ปี 15, ฉบับที่ 2, พฤศจิกายน 2019, น. 45-53, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/pikanasan/article/view/194603.